"Het bestuur van Sahne"  
 
Ali Develioglu
Filiz Sönmez
Murat Tuncel
İbrahim Yarar
Duygu Öztek
 
     
     
 


 
 

 

 

Kunststichting Sahne (podium) is een landelijke Turkse organisatie, gevestigd in Rotterdam die ten doel heeft het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst. Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland, in de Turkse media en onder jonge kunstenaars, geniet Sahne een grote bekendheid. De stichting is in 1993 opgericht door een groep Turkse en Turks/Koerdische kunstenaars en intellectuelen. Bij de oprichting werd er in het bijzonder aandacht besteed dat in bestuur en commissies mensen vanuit zoveel mogelijk kunstdisciplines (muzikanten, schrijvers, dichters, theatermakers…) en uit zeer verscheidene maatschappelijke groepen, organisaties en kringen evenredig vertegenwoordigd waren.
Stichting Sahne heeft al sinds de oprichting als belangrijkste doel, een brugfunctie en ook een soort culturele ambassadeursrol te vervullen tussen de reguliere podia en Turkse muzikanten, theatermakers, schrijvers, dichters, enz., zodat zij een groter publiek kunnen bereiken. Met andere woorden: integratie op het gebied van kunst. De andere doelen van Sahne zijn: Op het gebied van kunst de participatie van migranten uit Turkije, alsmede de belangstelling voor en kennis van de kunst- en cultuuruitingen van de herkomst- en aankomstlanden vergroten, jongeren in artistieke richting stimuleren en tussen Turkije en Nederland op artistiek gebied een brugfunctie proberen te vervullen. Naast haar podiumactiviteiten is de stichting een productiehuis, dat wil zeggen dat zij twee rollen combineert: een producerende en een uitvoerende. De laatste jaren heeft Sahne een enigszins multinationaal karakter gekregen.

In een heel vroege fase ontdekte Stichting Sahne dat Turkse kunstliefhebbers, zelfs de jongere generatie, de reguliere voorstellingen van de Nederlandse instellingen nauwelijks bezoeken en constateerde dat zo`n ontwikkeling op den duur een soort culturele vervreemding en cultuurarmoede tot gevolg zou hebben. Tegelijkertijd hadden steeds minder Nederlanders belangstelling voor het Turkse kunstaanbod. Daarom heeft de stichting sinds haar oprichting ernaar gestreefd de confrontatie van het Turkse en het Nederlandse publiek met de wederzijdse kunstuitingen te bewerkstelligen, door van haar invloed op de Turkse achterban gebruik te maken. Sahne heeft een drempelverlagende rol gespeeld bij het vergroten van de participatie van Turkse kunstliefhebbers bij de activiteiten van de reguliere instellingen en vice versa.
Kortom, de voornaamste doelstellingen van de kunststichting Sahne kunnen als volgt samengevat worden:

Het vervullen van een brugfunctie :

Tussen de reguliere podia en de Turkse kunstenaars
Tussen Turkse amateur- en professionele kunstenaars
Tussen de reguliere instellingen en het Turkse publiek
Tussen het Nederlandse publiek en de Turkse kunstuitingen
Tussen de kunst van Nederland en die van Turkije
Tussen de kunstenaars van verschillende nationaliteiten in Nederland

Het bevorderen van de kunstzinnige vorming van jong Turks talent
Het vergroten van de kennis over de kunstuitingen van de herkomst – en afkomstlanden.
Het mogelijk maken van de confrontatie van het publiek met de verschillende kunstuitingen.
Zorgen dat Turkse kunstenaars een groter publiek bereiken.

Om deze doelen te bereiken is Sahne een consequente samenwerking met de reguliere kunstinstellingen in verschillende steden aangegaan, onder andere met de Rotterdamse Kunststichting, de Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein, het Bibliotheek Theater, het Museum voor Land- en Volkenkunde, Theater Lantaren/Venster, Dunya Festival, het Prinses Theater, SKVR, Theater `t Kapelletje , CREA Theater, Rialto, Kargadoor, de Gemeente Bibliotheek Den Haag en minderhedenorganisaties in vele steden. De kwaliteit van onze activiteiten staat bekend onder Turkse kunstliefhebbers en ze trekken voldoende belangstelling. De activiteiten zijn over het algemeen tweetalig, soms alleen in het Nederlands of Turks. Hoe meer gemengd het publiek, hoe meer gevarieerd en kleurrijk de productie en de interpretatie. Dit weerspiegelt zich ook in de samenstelling van de organisatie: Een kleurrijk mozaïek van ideeën en mensen. Geen dogmatisme van een monolithisch fundamentalisme, maar eerder het dynamisme van een pluralistisch lichaam.

Naast banden met de bovenstaande instellingen heeft de instelling goede banden ontwikkeld met Turkse organisaties, kunstenaars, jongeren, opleidende instellingen, kunstenaars in Turkije, jongeren die zich voor kunst interesseren, Turkse media enz… Stichting Sahne beschikt over een groot netwerk van jonge Turkse vrijwilligers en een bestand van Turkse kunstenaars in Nederland. In 2002 is Stichting Sahne uit 164 genomineerden gekozen tot winnaar van de gemeentelijke “Opvaller-prijs” in de categorie kunst.

Vanaf de oprichting in 1993 heeft Kunststichting Sahne ruim 200 podiumactiviteiten georganiseerd. Behalve honderden deelnemers uit Nederland, waaronder Turken, Nederlanders of mensen van de andere nationaliteiten in Nederland, waren ook vele zeer bekende namen uit Turkije bij die programma`s aanwezig, zoals bijv: Türkan Şoray, Atıf Yılmaz, Kadir Yurdatapan, Derya Alabora, Talip Apaydın, İnci Aral, Erkan Oğur, Sennur Sezer, Zeynep Aliye, Kardeş Türküler, Tayfun Talipoğlu, Ayla Algan, Nizamenttin Arıç, Ankara Sanat Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Can Yücel, Murathan Mungan, Ülkü Tamer, Nevzat Celik, Adnan Yücel, Edip Akbayram , Tolga Çandar, Enver Ercan, Selim Temo, Ayla Kutlu, Mehmet Ali Erbil, Ankara Tiyatro Fabrikası… Bekende schrijvers en dichters uit vele Mediterrane landen waren welkom bij de letterenfestivals. Dit alles werd grotendeels verwezenlijkt met de vrijwillige energie van de bestuursleden, leden van de commissies, actieve jongeren en onze medewerkers. Kunststichting Sahne ontving ter ondersteuning geringe ad hoc subsidies van de Rotterdamse Kunststichting en van enkele fondsen, totdat de instelling sinds 2001 door de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van OC en W in beperkte mate structureel financieel werd ondersteund. Maar ook daarna bleef die basis van vrijwilligheid altijd de belangrijkste steunpilaar van Kunststichting Sahne.

De nadruk ligt bij de activiteiten op toneel, letteren en muziek. Cinema is een nevenactiviteit die haar vorm krijgt in filmfestivals die één keer per jaar, in samenwerking met andere instellingen, landelijk worden georganiseerd.
Ondanks haar kleine budget, de “achilleshiel” van de stichting, handhaafde Kunststichting Sahne de afgelopen jaren haar productiehuis-functie naast haar reguliere uitvoerende podiumactiviteiten. De toneelgroep `Alayli` was haar eerste kind, geboren in 1996 en opgegroeid in Rotterdam. De samenwerking met de SKVR heeft mede invloed op het volwassen worden van deze toneelgroep, waarbij tientallen jongeren tot nu toe betrokken waren. Sommige van deze jongeren zijn zelfs naar de reguliere toneel- en filmwereld doorgestroomd. Toneelgroep Alayli heeft meerdere keren in verschillende steden bij diverse festivals opgetreden en de betrokken jongeren blijven even enthousiast als in het begin om hun producties op de planken te zetten. De tweede enthousiaste toneelgroep `Su Theater`, is er in 2001 bijgekomen. Met een gekwalificeerde regisseur en een tiental Turkse en Nederlandse jongeren uit Rotterdam en Den Haag produceert de groep voorstellingen, die steeds meer `volwassen´ genoemd kunnen worden. Verder steunt Kunststichting Sahne de muziekgroepen: `Groep Çöl`, `Groep Düşlere`, Groep Turna`, volksdansgroepen, en nog veel meer amateurtoneel en -muziekgroepen… Sahne doet haar best om al deze groepen en individuele kunstenaars te ondersteunen. De promotie en presentatie van al haar groepen vindt de stichting heel belangrijk. Haar doel is dat de groepen stevig op eigen benen komen te staan.

Het ligt voor de hand dat Sahne podiumactiviteiten, vooral de gezamenlijke projecten met reguliere instellingen, en haar productiehuis-functie voortzet. Segregatie in de kunstwereld is ongewenst. Naast een meer zorgvuldige en selectieve benadering voor de podia-activiteiten is de stichting van plan zich qua disciplines te beperken tot theater, letteren en muziek. Dit zijn de disciplines die inmiddels een vast patroon en een vast ritme in de organisatie hebben gekregen.

Sahne bedankt iedereen, alle instellingen, individuen en wie dan ook tot nu toe aan haar kunstactiviteiten heeft bijgedragen. In een wereld die zich steeds meer naar de conflictueuze kant lijkt te bewegen ligt veel vrede in de kunst verborgen. Zelfs een kleine, bescheiden stichting als Kunststichting Sahne kan veel aan de vrede, het samenzijn en de samenwerking bijdragen, evenals aan de gezamenlijke productie en het genieten van de kunst zelf.

Cultuurnota

Inleiding
Sahne is een kleine, uitvoerende en producerende kunstinstelling van Turkse en Turks-Koerdische kunstenaars. De stichting wil een instelling voor podiumkunsten zijn, en daarnaast een productiehuis. Sahne is een bovensectorale instelling, die zich met theater, letteren, muziek en film bezighoudt. Ongeveer de helft van de activiteiten is landelijk. Sahne ziet zichzelf als een laagdrempelige instelling die als intermediair fungeert voor Turkse amateurs en publiek enerzijds, en de Nederlandse kunstwereld anderzijds.Sahne constateert een positieve ontwikkeling in de periode van de Cultuurnota 2001-2004, met name op het gebied van de professionalisering en artistiek-inhoudelijke keuzes.Bij het werk van Sahne zijn naast professionele Turkse kunstenaars, ruim 80 amateurs betrokken. De organisatie ziet voor zichzelf een taak weggelegd op het gebied van scouting en ontwikkeling van jongeren. De organisatie werkt samen met zowel Rotterdamse als landelijke organisaties.Tijdens de cultuurnotaperiode 2005-2008 wil Sahne onder meer de samenwerkingsverbanden met Turks-Nederlandse instellingen op landelijk niveau verbreden, een landelijke toneelmarathon organiseren en de activiteiten op het gebied van cultuureducatie uitbreiden.
Sahne ontvangt subsidie in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. Op 5 juni 2003 is in het kader van de monitoring een gesprek gevoerd met Sahne.

Beoordeling
De Raad stelt vast dat Sahne ten opzichte van de vorige cultuurnotaperiode is gegroeid voor wat betreft zijn landelijke dimensie en daarnaast aansluiting heeft weten te vinden bij een nieuwe generatie. Sahne besteedt aandacht aan diversiteit in alle lagen van de organisatie, en is erin geslaagd jongeren te laten doorstromen naar professionele scholing. In die zin constateert hij dat Sahne zich in positieve zin heeft weten te ontwikkelen tot een organisatie die op een geheel eigen wijze een brugfunctie tracht te vervullen tussen verschillende gemeenschappen en tussen amateurs en professionals. De Raad acht het wel wenselijk dat de organisatie in de komende periode scherpere keuzes maakt in haar activiteiten. Hij signaleert dat in veel kunstsectoren waarin Sahne zich beweegt een toenemend aantal groepen specialistische functies vervult. De generale aanpak van Sahne dreigt daardoor achterhaald te worden. De organisatie zal de komende vier jaar moeten bewijzen dat haar aanpak nog steeds een meerwaarde heeft ten opzichte van organisaties die zich specifiek op één terrein bewegen, zoals jongeren, scouting of theater. Naar het oordeel van de Raad gaat het daarbij vooral om de schakelfunctie van Sahne, en de mate waarin de organisatie daarbinnen artistieke kwaliteit weet te bereiken.

Conclusie en advies
Sahne heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt in het creëren van samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars van cultureel diverse achtergrond en Turkse amateurs. Het oordeel van de Raad over de subsidieaanvraag van Sahne is positief en hij adviseert haar derhalve een structurele subsidie in het kader van de Cultuurnota te verlenen.

Raad Voor Cultuur

               
© 2003-2008 www.sahne.nl,Inc.
All Rights Reserved webmaster<<>>cemodogan@hotmail.com